Obavještenje o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor i materijal za predloženi dnevni red

ŠtampaVanredna Skupština akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor će se održati dana 01.03.2019. godine, sa početkom u 13:00 sati u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ AD, Park Slobode broj 1.

OBAVJEŠTENJE


Odluka o sazivanju Vanredne Skupštine  akcionara

Dnevni red :

1.Predlog odluke o davanju ovlašćenja Predsjedniku Odbora direktora za potpisivanje Ugovora o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje trgovačke luke Kotor sa Vladom Crne Gore čiji sastavni dio je i Poslovni plan za period od 12 godina;


Prilozi :


Glasački listić